Hoe werkt het?

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 14 juni 2024
Lees de onderstaande algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt. De onderstaande interpretaties en definities zijn van toepassing aanvullend op onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden Dragonfly

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Gebruiker van deze voorwaarden is BinkenBibi en handelsnamen van deze onderneming., Kvk-nummer KvK 75842246 0000, Vestigingsnr. 000043691226, BTW Nummer 234234 tevens handelend onder de naam Dragonfly en hierna te noemen: Dragonfly.

1.2 Afspraken of overeenkomsten met derden, al dan niet in dienstverband van Dragonfly, binden Dragonfly alleen als ze door de bestuurder/eigenaar van KvK 75842246 0000 zijn bevestigd.

1.3 Deze voorwaarden gelden voor rechtspersonen en natuurlijke personen handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en hierna te noemen: Opdrachtgever.

1.4 Ook derden die Opdrachtgever (al dan niet bevoegd) vertegenwoordigen, al dan niet in dienstverband van Opdrachtgever of ingeschakeld door Opdrachtgever, hebben te gelden als Opdrachtgever.

1.5 Dragonfly is gerechtigd haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Dragonfly is tussen Opdrachtgever en Dragonfly van toepassing.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dragonfly en op de totstandkoming, inhoud en de nakoming van alle tussen Dragonfly en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

2.2 Indien zowel Dragonfly als Opdrachtgever naar haar eigen algemene voorwaarden verwijzen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Dragonfly wijst de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2.3 Van de voorwaarden van Dragonfly afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Dragonfly en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.4 Indien Dragonfly een overeenkomst aangaat met Opdrachtgever, aanvaardt Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden op toekomstige overeenkomsten met Dragonfly.

Artikel 3 – Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes hebben een geldigheidsduur van 10 dagen, tenzij

uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten, enz. door opdrachtgever. Deze worden pas bindend na bevestiging van de overeenkomst.

3.2 Alle door Dragonfly bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk maar binden Dragonfly niet.

3.3 Dragonfly aanvaardt bij een aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de Opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, en ook niet voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.

Artikel 4 – Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door Dragonfly. Dragonfly aanvaardt de overeenkomst door middel van een opdrachtbevestiging.

4.2 Indien de opdrachtbevestiging afwijkt van de opdracht zoals door Opdrachtgever voorgelegd, komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig de opdrachtbevestiging.

4.3 Gegevens betreffende het aanbod van Dragonfly zoals eigenschappen, maten, kleur, gewicht, Model, uitvoering enz., alsmede (overige) gegevens op de website van Dragonfly zijn voor Dragonfly niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

4.4 De Opdrachtgever dient bestanden kant-en-klaar aan te leveren, conform de aanleverspecificaties van Dragonfly of te laten opmaken/controleren door onze studio.

4.5 Opdrachtgever machtigt Dragonfly om de opdracht door een derde partij, op een door Dragonfly gewenst tijdstip, te laten uitvoeren.

Artikel 5 – Wijziging van de opdracht

5-1 Door de Opdrachtgever verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.

5-2 Door de Opdrachtgever verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Dragonfly ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever.

5-3 Door de Opdrachtgever verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Dragonfly wordt overschreden. Deze mogelijke levertijdoverschrijding komt voor risico van Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever Dragonfly voor eventuele gevolgen daarvan niet kan aanspreken.

Artikel 6 – Annuleren

6.1 Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Dragonfly met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

6.2 Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de reeds door Dragonfly gemaakte kosten en eventuele overige schade te vergoeden.

6.3 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Dragonfly zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/ of volledige schadevergoeding te vorderen, dit naar het beslissende oordeel van Dragonfly.

6.4 Dragonfly heeft te allen tijde het recht de opdracht te annuleren.

Artikel 7 – Prijzen

7.1 Alle prijzen van Dragonfly staan genoemd op de website/webshop of worden schriftelijk geoffreerd via email. BTW, verzendkosten en bijzondere kosten worden duidelijk aangegeven.

7.2 De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

7.3 Dragonfly behoudt het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Dragonfly heeft daarnaast het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is.

7.4 Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen maar zij in een jaar voorafgaand aan de overeenkomst, overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de dan geldende tarieven worden berekend.

7.5 De opdracht omvat alleen datgene, dat tussen partijen is overeengekomen. Meerwerk wordt door Dragonfly extra in rekening gebracht en behelst de diensten of producten waarvoor geen prijs is overeengekomen in de opdrachtbevestiging, zoals eventueel ontwerp en opmaak, gewijzigde specificaties of instructies of door Dragonfly te maken kosten vanwege het niet kant-en-klaar aanleveren van drukbestanden door Opdrachtgever. Dragonfly is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen in geval van meerwerk.

7.6 Dragonfly is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen in geval van extra bewerkelijke tekst, onduidelijk en/ of onjuist aangeleverde bestanden of materialen door Opdrachtgever, en alle soortgelijke toeleveringen door Opdrachtgever die Dragonfly tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs waren te verwachten.

Artikel 8 – Betaling

8.1 Opdrachtgever treedt door het enkele niet tijdig en/ of volledig betalen en/ of anderszins tekortschieten in de nakoming van zijn verbintenis, in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

8.2 Indien Opdrachtgever niet tijdig en/ of volledig betaalt en/ of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, is Opdrachtgever verplicht alle vanwege de tekortkoming te maken kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te betalen aan Dragonfly. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,00.

8.3 Indien Opdrachtgever niet tijdig en/ of volledig betaalt en/ of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, is hij vanaf de dag dat hij in verzuim is getreden een rente verschuldigd ter vergoeding van de vertraging in de voldoening van de op hem rustende verbintenis. De rente bedraagt 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand geldt.

8.4 Opdrachtgever is ertoe gehouden op eerste verzoek van Dragonfly zekerheid te stellen voor alle aan Dragonfly te betalen bedragen te voldoen, waarbij de gestelde zekerheid ook vergoeding van bijkomende kosten en rente dekt.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

9.1 Levering door Dragonfly geschiedt onder voorbehoud van eigendom. Zolang Dragonfly geen volledige betaling van Opdrachtgever (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Dragonfly.

9.2 Dragonfly heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, er beslag wordt gelegd op (een deel van) zijn vermogen en voorts ingeval van faillissement, surseance van betaling of de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, in die zin dat hij dat zelf aanvraagt, het wordt aangevraagd of het wordt uitgesproken.

9.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de Opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 10 – Levering, oplevertermijnen en verzending

10.1 Dragonfly heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen.

10.2 Opgegeven leveringstermijnen door Dragonfly gelden nooit als fatale termijnen maar altijd als indicatie.

10.3 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Dragonfly zijn.

10.4 Indien Opdrachtgever wijzigingen in de specificaties wenst of in gevallen als omschreven in artikel 7.5, vervalt de oorspronkelijk opgegeven levertijd.

10.5 Dragonfly is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het feit dat levering niet binnen de gestelde termijn kan plaatsvinden.

10.6 Dragonfly treedt niet eerder in verzuim, dan nadat Opdrachtgever haar een nieuwe redelijke termijn heeft gegeven om te leveren, minimaal ter hoogte van de oorspronkelijke levertermijn en Dragonfly deze termijn overschrijdt. Dit geldt niet als de overschreden levertermijn Dragonfly niet kan worden toegerekend.

10.7 Verzending is altijd voor risico van de Opdrachtgever. De verzending geschiedt op de wijze als door Dragonfly aangegeven. Wenst de Opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder meer door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever.

10.8 Opdrachtgever is verplicht tot afname van hetgeen Dragonfly op grond van overeenkomst aan hem levert. Dragonfly zal het te leveren werk en/ of de goederen niet opslaan, tenzij anders overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, gebeurt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 11 – Klagen

11.1 Opdrachtgever is verplicht het geleverde grondig te inspecteren op gebreken bij de kleding, borduring en/of bedrukkingen, en bij aanwezigheid daarvan, Dragonfly daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.

11.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen drie werkdagen na de dag van de levering Dragonfly wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op klagen.

11.3 Dragonfly dient door Opdrachtgever in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren, bij gebreke waarvan zijn recht op klagen komt te vervallen. Het door Dragonfly geleverde geldt in ieder geval als deugdelijk, indien Opdrachtgever het geleverde of een deel ervan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

11.4 Indien de klacht naar het oordeel van Dragonfly juist is, zal Dragonfly een vergoeding betalen tot maximaal de factuurwaarde van de goederen waarover geklaagd is, of de goederen waarover geklaagd is te vervangen, dit ter beoordeling en in overleg door Dragonfly en pas na terugzending van de goederen waarover geklaagd is door Opdrachtgever in de originele toestand.

11.5 Productspecificaties en –eigenschappen zijn toegelicht op de website van Dragonfly. Dragonfly is er niet toe gehouden de order van Opdrachtgever op geschiktheid te controleren. Eventuele klachten dienaangaande zullen als onterecht worden afgewezen.

Artikel 12 – Afwijking

12.1 Afwijkingen bij kleurendruk, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in kwaliteit, lettertype, kleur, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring of klagen.

12.2 Voor kleding zijn afwijkingen in het gramgewicht per vierkante meter naar boven en naar beneden toelaatbaar.

Artikel 13 – Wanprestatie en ontbinding

13.1 Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis(sen), treedt hij door de enkele tekortkoming in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

13.2 Dragonfly heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden. Dragonfly heeft in ieder geval het recht om de overeenkomst te ontbinden indien:

  • De inhoud van de geplaatste order naar het beslissende oordeel van Dragonfly in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde of betamelijkheid;
  • Het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
  • Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
  • Op Opdrachtgever de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet SchuldsaneringNatuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
  • Opdrachtgever een onderhands akkoord aanbiedt aan diens schuldeisers;
  • Beslag op of onder (een deel van) het vermogen van Opdrachtgever wordt gelegd;
  • Opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden;
  • De zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever wijzigt;
  • Opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of van plan isNederland te verlaten.

13.3 Het recht van Dragonfly in het geval als in artikel 13.2 bedoeld, komt haar toe zonder dat zij Opdrachtgever een ingebrekestelling hoeft te sturen en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.

13.4 Opdrachtgever is verplicht de voor Dragonfly ontstane schade, ter hoogte van tenminste het factuurbedrag van de order, te vergoeden indien Dragonfly zich beroept op artikel 13.2, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, alles onverminderd het recht van Dragonfly op vergoeding van kosten, schade en rente zoals bepaald in artikel 8.2 en 8.3.

Artikel 14 – (Intellectuele) eigendomsrechten

14.1 Op alle door Dragonfly verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. behoudt Dragonfly alle rechten, waaronder het intellectuele eigendomsrecht. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Dragonfly. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. blijven eigendom van Dragonfly en dienen op haar eerste verzoek binnen 24 uur geretourneerd te worden.

14.2 Opdrachtgever betaalt enkel een vergoeding voor de geleverde diensten en niet voor de eigendomsrechten of voor de rechten op verdere vermenigvuldiging.

Artikel 15 – Overmacht

15.1 Buitengewone omstandigheden die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Dragonfly overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.

15.2 Als buitengewone omstandigheden gelden bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, technische belemmeringen in het productieproces bij Dragonfly, internetstoring, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Dragonfly of de Opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Dragonfly, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Dragonfly.

15.3 Dragonfly is in geval van overmacht gerechtigd om of de overeenkomst te annuleren, op te schorten of te wijzigen, totdat de situatie van overmacht is geëindigd.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

16.1 Dragonfly is niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever in verband met de uitvoering van deze overeenkomst lijdt, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dragonfly.

16.2 In het geval Dragonfly, ondanks het bepaalde in de overeenkomst, aansprakelijk is voor schade jegens de Opdrachtgever is de aansprakelijkheid van Dragonfly beperkt tot een bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten verzekering wordt uitbetaald.

16.3 Wanneer om welke reden ook geen uitkering krachtens de in lid 2 bedoelde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door Dragonfly inzake de betreffende overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening is gebracht dan wel maximaal nog in rekening kan worden gebracht.

16.4 Dragonfly staat niet in voor eigenschappen van het geleverde, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend houdbaarheid, hechting, kleur, glans, licht- of kleurechtheid, slijtvastheid enz.

Artikel 17 – Garantie en vrijwaring

17.1 Opdrachtgever vrijwaart Dragonfly volledig tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade of kosten, die derden geldend (kunnen) maken.

17.2 Opdrachtgever garandeert Dragonfly, dat met zijn opdracht aan Dragonfly en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de door Opdrachtgever geleverde bestanden zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend kopie, modellen, tekeningen, boeken, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere wet- of regelgeving op het gebied van het auteursrecht, intellectuele eigendomsrecht, industriële eigendomsrecht dan wel op grond van onrechtmatige daad.

17.3 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 17.2 van dit artikel naar het redelijke en beslissende oordeel van Dragonfly twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Dragonfly bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Dragonfly door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt.

17.4 Indien Dragonfly voor enige schade door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal Opdrachtgever haar volledig vrijwaren en Dragonfly alles vergoeden wat zij aan deze derde en als –direct en indirect- gevolg van deze aansprakelijkstelling dient te voldoen, waaronder maar niet uitsluitend, de schadevergoeding, winstafdracht, rente, incassokosten en de werkelijke kosten van de juridische bijstand.

17.5 Indien Opdrachtgever niet de betreffende wasvoorschriften hanteert kunnen eventuele gebreken niet worden verhaald op Dragonfly.

Artikel 18 – Privacy

18.1 Dragonfly respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer de website van Dragonfly wordt bezocht, worden gegevens alleen verzameld om optimale dienstverlening te bieden.

18.2 Het doel van het verzamelen van de gegevens is het verwerken van bestellingen, de betaling en de bezorging daarvan ten behoeve van Opdrachtgever en het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van Dragonfly.

18.3 De persoonsgegevens worden alleen voor de in dit artikel beschreven doelen verwerkt. De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Dragonfly geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 19 – Toepasselijk recht

19.1 Op alle door Dragonfly gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 20 – Wanprestatie en ontbinding

20.1 In alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, is de rechtbank Noord- Nederland, locatie Groningen bevoegd daarvan kennis te nemen, tenzij de sector kanton bevoegd is in welk geval de wettelijke regels rondom de relatieve bevoegdheid gelden.

Contactgegevens:

Dragonfly
KvK 75842246 0000 Transportweg 15 7007 CL Doetinchem
Vestigingsnr. 000043691226
Telefoonnummer: +31 6 34502632
Email: info@Dragonfly
Website: https://dragonfly.nl/

De algemene voorwaarden staan hier beschreven.